Varnish4 强制所有缓存过期

如果你正在使用Varnish 4, 使用Ban命令/参数可以使缓存强制过期 varnishadm命令行中使用ban命令 ban req.url ~ /foo ban req.http.host ~ example.com && obj.http.content-type ~ text ban.list   VCL文件中使用BAN参数 ban(“req.url ~ /foo”);   在VCL文件中增加BAN方法 sub vcl_recv { if (req.method == “BAN”) { ban(“req.http.host == ” + req.ht Continue Reading